ˆ

ogłoszenia o naborze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ogłoszenia o naborze

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-04-28 08:27:24 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Nabór do szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2017/2018
 
        Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 
Kryteria naboru
Zgodnie z  Prawem oświatowym kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
 
Kryteria, o których powyżej mowa  zostały ujęte w Uchwale Nr  XXXVI/506/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria  oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych  przez Gminę Nidzica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej  (Dz. Urz. z 2017 r., poz. 1843) (pobierz)
 
Terminy naboru
Zarządzenie Nr 788/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie  ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Nidzica  (pobierz)   
Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego  można uzyskać w każdej szkole podstawowej. 
 
            
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)  (pobierz)
  • Rozdział 6 ustawy Prawo Oświatowe. (pobierz)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
 
Kryteria naboru
Do publicznego przedszkola  i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z  2017 r., poz. 59).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te zostały zawarte w uchwałach Rady Miejskiej:
 
ü  Uchwała Nr XXXVI/507/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica (Dz. Urz. z 2017 r., poz. 1844) (pobierz),
 
ü  Uchwała Nr XXXVI/508/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica (Dz. Urz. z 2017 r., poz. 1845) (pobierz),
 
Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci  uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony przez Burmistrza Nidzicy w drodze zarządzenia.
 
Terminy naboru 
Zarządzenie Nr 789/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie  ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Nidzica (pobierz).  
 
Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Nidzica oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu i szkole podstawowej.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610). (pobierz)
  • Rozdział 6 ustawy Prawo Oświatowe. (pobierz)
« powrót do poprzedniej strony